Nondiscrimination Statement | Ascension

Nondiscrimination & Accessibility Notice

Ascension caregivers provide compassionate, personalized care for all, especially those who need it most. We treat our patients through person-centered care that respects, includes, connects and engages every patient we serve. So what does that commitment really mean?

  • We take time to listen to our patients and provide care that is personal and specific to their mind, body, spiritual and emotional health needs.
  • We treat our patients with respect and compassion, and communicate with them in a way they can understand.
  • We establish compassionate, enduring connections with our patients and their families.
  • We engage our patients in collaborative decision making and communicate their health options in an open and transparent way.
  • We focus on helping our patients live the best quality of life possible, which includes understanding their wishes and respecting their human dignity – a core of Catholic healthcare.

Discrimination is Against the Law

Ascension complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, creed, color, national origin, ancestry, religion, sex, sexual orientation, marital status, age, newborn status, handicap, ethnicity, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, gender identity or expression or source of payment”

Ascension does not exclude people or treat them differently because of race, creed, color, national origin, ancestry, religion, sex, sexual orientation, marital status, age, newborn status, handicap, ethnicity, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, gender identity or expression or source of payment.

Ascension provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters; and
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats and other formats)

Ascension provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters; and
  • Information written in other languages

If you believe that Ascension has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with Patient Relations or contact our coordinator at:

Michelle Leiter

Director, Compliance
Oklahoma Ministry Market
918-744-3638
michelle.leiter@ascension.org

You may file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Patient Relations at the facility is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available online at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at:

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

Arabic
ةضرمم نم بلطا .كل حاتت ،ةفلكت يأ نودب ،ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ كانهف ،ةيبرعلا ةغللا ثدحتت تنك اذإ :هيبنت نوج تناس (St.John)، .ةدعاسملا نيلماعلا دحأ وأ جلاعملا بيبطلا

Armenian
ՈԻՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե Դուք խոսում եք հայերեն, լեզվական աջակցության ծառայությունները
հասանելի են Ձեզ անվճար։ Հարցրե’ք Սբ. Ջոնի (St. John) բուժքրոջը, բժշկին կամ աշխատակցին`
աջակցություն ստանալու համար։

Cantonese
注意:假如你說廣東話,可為您提供免費語言協助服務。請向聖•約翰(St. John)的護士,醫生或僱員要求提供此 協助。

French
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique sont disponibles gratuitement.
Demandez l’aide à un infirmier, à un médecin, ou à un employé de l’hôpital St. John.

German
Zur Beachtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, dann stehen Ihnen Übersetzer kostenlos zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an eine Krankenschwester, einen Arzt oder das Personal von St. John um Auskunft.

Hindi
सूचना: यदि आप बोलत े ह ैं (भाषा डाल ें), तो आपक े लि ए भाषा सहायता स ेवाएं, निःश ुल्क उपलब्ध ह ै। स ेंट जॉन (St. John) नर ्स, फि ज ीशि यन या कर ्मचार ी स े मदद मांग े।

Hmong
NCO NTSOOV: Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj cov kev pab cuam txhais lus, tsis tau them nqi rau koj. Nug St. John tus kws tu neeg mob, kws khomob lossis tus neeg ua haujlwm kom pab.

Italian
ATTENZIONE: Se parli Italiano, sono disponibili per te gratuitamente servizi di assistenza linguistica. Chiedi a un infermiere, a un medico o a un dipendente del St. John per l’assistenza.

Japanese
注意: 日本語を話される方には、言語支援サービスが無料で提供されます。セントジョン(St. John)の看護師、医師 または職員にお問い合わせください。

Khmer
ការប្រុងប្រយ័ត្នៈ ប្រស ិនបើលោកអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ លោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាបកប្រែភាសាដោយម ិនគ ិតថ្លៃ។ សូមលោកអ្នកសុំជំ នួយពីគ ិលានុបដ្ឋាយ ិកា សន្ត ហ្យូន[St. John]គ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គល ិក។ 

Korean
알림: 한국어를 아실 경우 무료 한국어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 세인트 존(St. John)의 간호사, 의사, 또는 직원에게 지원에 대해 문의해 주시기 바랍니다.

Lao
ໝາຍເຫດ: ຖ ້ າທ່ານເວ ົ ້ າພາສາລາວ, ການບ ໍລ ິ ການຊ່ວຍເຫຼ ື ອດ ້ ານພາສາໂດຍບ ໍ່ເສ ຍຄ່າແມ່ນມ ີ ໃຫ ້ ແກ່ທ່ານ. ຈ ົ ່ງຂ ໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ື ອນຳພະຍາບານ, ທ່ານໝ ໍ ຫຼ ື ພະນ ັ ກງານຂອງ ST. John.

Mandarin
注意:如果您讲中文普通话,我们可以向您提供免费语言协助服务。请咨询圣约翰(St. John)的护士、医生或员 工,寻求协助。

Polish
UWAGA: jeśli mówisz po polsku, możesz otrzymać darmowego tłumacza do pomocy. Skontaktuj się w tej sprawie z pielęgniarką, lekarzem lub innym pracownikiem szpitala St. John. 

Portuguese
ATENÇÃO: Se seu idioma nativo é português, serviços de auxílio com o idioma estão gratuitamente disponíveis para você. Peça auxílio a um enfermeiro, médico ou funcionário do St. John.

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, то услуга по переводу предоставляется бесплатно. За дополнительной информацией обращайтесь к медсестре, доктору либо сотруднику клиники Святого Иоанна [St. John].

Spanish
ATENCIÓN: Si usted habla español, le proporcionamos servicios de asistencia lingüística, sin ningún costo para usted. Pida ayuda al enfermero, médico o empleado de St. John.

Tagalog
Paunawa: Kung nagkakapagsalita ka ng Tagalog, may mga serbisyong nakakatulong sa wika, nang walang bayad, na maaari mong magamit. Tunungin mo ang Nars ng St. John, doktor or kawani para sa kaukulang tulong.

Thai
โปรดระวัง: หากคุณพ ูดภาษาไทย เราม ีบร ิการช ่วยเหล ือด ้ านภาษาโดยไม ่ม ีค่าใช ้ จ่ายให ้ คุณ โปรดสอบถามนาง พยาบาล แพทย ์ หร ือพนักงานของ St. John เพ ื่อขอความช ่วยเหล ือ

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, quý vị có thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Hãy yêu cầu y tá, bác sĩ hoặc nhân viên tại St. John hỗ trợ.