Language Assistance

Oklahoma

As part of our commitment to quality care, Ascension provides free assistance to patients who are deaf or whose primary language is not English.

Arabic

ةضرمم نم بلطا .كل حاتت ،ةفلكت يأ نودب ،ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ كانهف ،ةيبرعلا ةغللا ثدحتت تنك اذإ :هيبنت نوج تناس (St.John)، .ةدعاسملا نيلماعلا دحأ وأ جلاعملا بيبطلا

Armenian

ՈԻՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե Դուք խոսում եք հայերեն, լեզվական աջակցության ծառայությունները
հասանելի են Ձեզ անվճար։ Հարցրե’ք Սբ. Ջոնի (St. John) բուժքրոջը, բժշկին կամ աշխատակցին`
աջակցություն ստանալու համար։

Cantonese

注意:假如你說廣東話,可為您提供免費語言協助服務。請向聖•約翰(St. John)的護士,醫生或僱員要求提供此 協助。

French

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique sont disponibles gratuitement.
Demandez l’aide à un infirmier, à un médecin, ou à un employé de l’hôpital St. John.

German

Zur Beachtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, dann stehen Ihnen Übersetzer kostenlos zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an eine Krankenschwester, einen Arzt oder das Personal von St. John um Auskunft.

Hindi

सूचना: यदि आप बोलत े ह ैं (भाषा डाल ें), तो आपक े लि ए भाषा सहायता स ेवाएं, निःश ुल्क उपलब्ध ह ै। स ेंट जॉन (St. John) नर ्स, फि ज ीशि यन या कर ्मचार ी स े मदद मांग े।

Hmong

NCO NTSOOV: Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj cov kev pab cuam txhais lus, tsis tau them nqi rau koj. Nug St. John tus kws tu neeg mob, kws khomob lossis tus neeg ua haujlwm kom pab.

Italian

ATTENZIONE: Se parli Italiano, sono disponibili per te gratuitamente servizi di assistenza linguistica. Chiedi a un infermiere, a un medico o a un dipendente del St. John per l’assistenza.

Japanese

注意: 日本語を話される方には、言語支援サービスが無料で提供されます。セントジョン(St. John)の看護師、医師 または職員にお問い合わせください。

Khmer

ការប្រុងប្រយ័ត្នៈ ប្រស ិនបើលោកអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ លោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាបកប្រែភាសាដោយម ិនគ ិតថ្លៃ។ សូមលោកអ្នកសុំជំ នួយពីគ ិលានុបដ្ឋាយ ិកា សន្ត ហ្យូន[St. John]គ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គល ិក។ 

Korean

알림: 한국어를 아실 경우 무료 한국어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 세인트 존(St. John)의 간호사, 의사, 또는 직원에게 지원에 대해 문의해 주시기 바랍니다.

Lao

ໝາຍເຫດ: ຖ ້ າທ່ານເວ ົ ້ າພາສາລາວ, ການບ ໍລ ິ ການຊ່ວຍເຫຼ ື ອດ ້ ານພາສາໂດຍບ ໍ່ເສ ຍຄ່າແມ່ນມ ີ ໃຫ ້ ແກ່ທ່ານ. ຈ ົ ່ງຂ ໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ື ອນຳພະຍາບານ, ທ່ານໝ ໍ ຫຼ ື ພະນ ັ ກງານຂອງ ST. John.

Mandarin

注意:如果您讲中文普通话,我们可以向您提供免费语言协助服务。请咨询圣约翰(St. John)的护士、医生或员 工,寻求协助。

Polish

UWAGA: jeśli mówisz po polsku, możesz otrzymać darmowego tłumacza do pomocy. Skontaktuj się w tej sprawie z pielęgniarką, lekarzem lub innym pracownikiem szpitala St. John. 

Portuguese

ATENÇÃO: Se seu idioma nativo é português, serviços de auxílio com o idioma estão gratuitamente disponíveis para você. Peça auxílio a um enfermeiro, médico ou funcionário do St. John.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, то услуга по переводу предоставляется бесплатно. За дополнительной информацией обращайтесь к медсестре, доктору либо сотруднику клиники Святого Иоанна [St. John].

Spanish

ATENCIÓN: Si usted habla español, le proporcionamos servicios de asistencia lingüística, sin ningún costo para usted. Pida ayuda al enfermero, médico o empleado de St. John.

Tagalog

Paunawa: Kung nagkakapagsalita ka ng Tagalog, may mga serbisyong nakakatulong sa wika, nang walang bayad, na maaari mong magamit. Tunungin mo ang Nars ng St. John, doktor or kawani para sa kaukulang tulong.

Thai

โปรดระวัง: หากคุณพ ูดภาษาไทย เราม ีบร ิการช ่วยเหล ือด ้ านภาษาโดยไม ่ม ีค่าใช ้ จ่ายให ้ คุณ โปรดสอบถามนาง พยาบาล แพทย ์ หร ือพนักงานของ St. John เพ ื่อขอความช ่วยเหล ือ

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, quý vị có thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Hãy yêu cầu y tá, bác sĩ hoặc nhân viên tại St. John hỗ trợ.