Language Assistance

Michigan

As part of our commitment to quality care, Ascension provides free assistance to patients who are deaf or whose primary language is not English.

Shqiptar/Albanian

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 1-866-501-3627 (TTY: 1–313-343-3126).

Arabic/العربية

(3126-343-313-1: YTT) ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-866-501-3627 رقم.

বাংলা/Bengali

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলাকথা বলতে পারেনতাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন -1-866-501-3627 (TTY: 313-343-3126).

繁體中文/Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126)

Français/French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126).

Deutsch/German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126).

हिंदी/Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126).

Italiano/Italian

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126).

日本語/Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126)  まで、お電話にてご連絡ください。

한국어/Korean

주의한국어를 사용하시는 경우언어 지원 서비스를 무료로 이용하실  있습니다1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126)번으로 전화해 주십시오.

Polskie/Polish

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126)

Español/Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126).

Syrian

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ
1-586-753-1888 (TTY: 1-313-343-3126) ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ

Tagalog/Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-501-3627 (TTY: 1-313-343-3126).

Tiếng Việt/Vietnamese

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-x-866-501-3627 (TTY: 1--313-343-3126).